احكام پزشكي
35 بازدید
ناشر: انتشارات تيمورزاده-نشرطبيب
نقش: جمع آوری کننده
شابک: 964-456-074-4
سال نشر: 1376
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
احكام پزشكي در 22 فصل و 308 صفحه ؛ براساس فتواي مراجع معظّم تقليد ؛ به سفارش دبيرخانه شوراي عالي انطباق امورپزشكي با موازين شرع مقدّس- وزارت بهداشت در پائيز 1376 ؛