امربه معروف و نهي از منكر در قرآن كريم و تفاسير
43 بازدید
ناشر: ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1378
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گزارش تحقيق ؛ تاريخ ارائه : 1378 ؛ در اين تحقيق آياتي كه مستقيما به امر به معروف و نهي از منكر مربوط ميشود بر اساس 193 عنوان منبع مورد بررسي قرار گرفته و ضمن نتيجه گيري در ذيل هر آيه ، نتايج نهايي در ضمن فصل مستقلي تحت عنوان نتايج تحقيق ارائه شدا است ؛ چهاربخش ؛ 278 ص ؛ كتابخانه ستاد احياء در تهران