بررسي اجمالي در باره وضعيت موجود امر به معروف و نهي از منكر
35 بازدید
ناشر: ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جلد اول از تحقيقات تحت عنوان " وضعيت موجود و مطلوب امر به معروف و نهي از منكر " است كه در آذر 1383 ارائه شده ؛ ‌8 بخش ؛ 206 ص ؛ در ضمن اين تحقيق 43 آسيب عمده اي كه از جنبة علمي - فرهنگي، انجام صحيح امر و نهي را متوقف يا سست ميكنند مورد بررسي قرار گرفته.