بررسي هاي فقهي - حقوقي در بارة ارث زوجه
32 بازدید
ناشر: دانشگاه الزهراء ؛ پژوهشكده زنان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 3
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تحقيق مسأله محور بوده و در هر جلد به يك سؤال و جواب آن پرداخته شده ؛ جلد اول) همسر مرد بيمار هم ارث مي برد ؛ 132 ص جلد دوم) زن از همة دارايي شوهر ارث مي برد ؛ 230 صفحه جلدسوم) زني كه وارث منحصر است، همة دارايي شوهر را به ارث مي برد ؛ 109 ص