مطالعات جغرافيايي در باره مكاتب حديثي شيعه و اهل سنت
39 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
1381 و82 ؛ 206 ص ؛ دو دوره در دانشكده علوم حديث تدريس شده است.